‍ از امام سجاد(ع) نقل شده است:

«اَشْکَرُکم لِله اَشْکَرُکم للنّاس»

شکرگزارترین شما نسبت به خدا، کسی است که نسبت به مردم سپاسگزارتر باشد.


عطش زائران را با لیوان ابی برطرف می کنند


عطش فرهنگی کشور زخم خورده عراق را به توصیه امیرالمومنین با کتاب برطرف میکنیم
#طرح_جمع_آوری_نذورات_اربعین

درگاه واریز 👇👇👇
https://bahamta.com/16032-2627797


ما برای تشکر از موکب داران کودک کتب عربی زیبا تهیه و توزیع کردیم...